Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
โครงการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ
เสวนาทางวิชาการสู่ชุมชน “ภาคใต้ในร่มพระบารมี : สืบสานพระราชปณิธานและนำสันติสุขสู่ชุมชน”
เสวนาทางวิชาการสู่ชุมชน
“ภาคใต้ในร่มพระบารมี : สืบสานพระราชปณิธานและนำสันติสุขสู่ชุมชน”
สถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน เรื่อง  "เส้นทางสายไหมทางทะเลกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ความร่วมมือและการพัฒนา"
เมื่อวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2558 สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช.
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัด "โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมและ ภาษามลายูถิ่นเพื่อการปฎิบัติงาน"
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัด
"โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมและภาษามลายูถิ่นเพื่อการปฎิบัติงาน"
ให้กับปลัดและข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองจาก 5 จังหวัดชาย...
สัมมนาวิชาการสถาบันเอเชียศึกษา ประจำปี 2558 เรื่อง“เอเชีย: พลวัต และความเปลี่ยนแปลง”
สัมมนาวิชาการสถาบันเอเชียศึกษา ประจำปี 2558 เรื่อง“เอเชีย: พลวัต และความเปลี่ยนแปลง”
โครงการภารตสัมมนาครั้งที่ ๔ เรื่อง “สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย-อินเดีย” (วันที่สอง)
ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย-อินเดีย เริ่มปรากฏหลักฐานในช่วงต้นสมัยประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในนามสมัยทวารวดีและศรีวิชัย และสืบเนื่องมายังสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งในแต่ละยุคสมัยศาสนาและวัฒนธร...
โครงการภารตสัมมนาครั้งที่ ๔ เรื่อง “สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย-อินเดีย” (วันแรก)
กล่าวได้ว่า “อินเดีย” เป็นต้นสายธารทางวัฒนธรรมของชาติตะวันออกหลายชาติ และเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญอันเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก วัฒนธรรมอินเดียจากภูมิภาคต่าง ๆ ได้แพร่กระจายไปตามเส้นทางการค้าตั้งแต่ยุคโบราณและผสม...
การเสวนา “Rest In Peace: ศาสนา การแพทย์ และพิธีกรรมกับความตายในสังคมไทย”
สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ
การเสวนาทางวิชาการสู่ชุมชน "ชาวไทยมุสลิมใต้ร่มพระบารมี: สายสัมพันธ์แห่งสายน้ำ"
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาสิทยาลัย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสามวา มีนบุรี หนองจอก)
งานเสวนาวิชาการในโอกาสครบรอบ 30 ปี เรื่อง “เอเชียศึกษา : ความท้าทายในทศวรรษหน้า”
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ จัดงานเสวนาวิชาการในโอกาสครบรอบ 30 ปี เรื่อง
โครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานการวิจัยเรื่อง “สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”
โครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานการวิจัยเรื่อง “สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”
เสวนาวิชาการเรื่อง “วิกฤติและการเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลางกับเศรษฐกิจโลก”  25 กุมภาพันธ์ 2558
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสวนา "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้าน"
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้าน”