Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
โครงการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ
บรรยายพิเศษ Globalization, Export - Led Growth and Inequality: The East Asian Story โดย Dr. Mah Hui LIM, Penang Institute (for Policy Research)
สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จะจัดการบรรยายพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง
Globalization, Export - Led Growth an...
การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ “ชายแดนใต้กับพรมแดนความรู้ใหม่และอนาคตที่ท้าทาย”
การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
“ชายแดนใต้กับพรมแดนความรู้ใหม่และอนาคตที่ท้าทาย”
สัมมนาวิชาการ เรื่อง ‘ตุรกี-อุยกูร์-จีน’ กับปัญหาผู้อพยพข้ามชาติและทางออกของไทย
สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสวนาทางวิชาการสู่ชุมชน “ภาคใต้ในร่มพระบารมี : สืบสานพระราชปณิธานและนำสันติสุขสู่ชุมชน”
เสวนาทางวิชาการสู่ชุมชน
“ภาคใต้ในร่มพระบารมี : สืบสานพระราชปณิธานและนำสันติสุขสู่ชุมชน”
สถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน เรื่อง  "เส้นทางสายไหมทางทะเลกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ความร่วมมือและการพัฒนา"
เมื่อวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2558 สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช.
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัด "โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมและ ภาษามลายูถิ่นเพื่อการปฎิบัติงาน"
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัด
"โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมและภาษามลายูถิ่นเพื่อการปฎิบัติงาน"
ให้กับปลัดและข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองจาก 5 จังหวัดชาย...
สัมมนาวิชาการสถาบันเอเชียศึกษา ประจำปี 2558 เรื่อง“เอเชีย: พลวัต และความเปลี่ยนแปลง”
สัมมนาวิชาการสถาบันเอเชียศึกษา ประจำปี 2558 เรื่อง“เอเชีย: พลวัต และความเปลี่ยนแปลง”
โครงการภารตสัมมนาครั้งที่ ๔ เรื่อง “สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย-อินเดีย” (วันที่สอง)
ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย-อินเดีย เริ่มปรากฏหลักฐานในช่วงต้นสมัยประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในนามสมัยทวารวดีและศรีวิชัย และสืบเนื่องมายังสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งในแต่ละยุคสมัยศาสนาและวัฒนธร...
โครงการภารตสัมมนาครั้งที่ ๔ เรื่อง “สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย-อินเดีย” (วันแรก)
กล่าวได้ว่า “อินเดีย” เป็นต้นสายธารทางวัฒนธรรมของชาติตะวันออกหลายชาติ และเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญอันเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก วัฒนธรรมอินเดียจากภูมิภาคต่าง ๆ ได้แพร่กระจายไปตามเส้นทางการค้าตั้งแต่ยุคโบราณและผสม...
การเสวนา “Rest In Peace: ศาสนา การแพทย์ และพิธีกรรมกับความตายในสังคมไทย”
สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ